Νέα χρηματοδότηση από το “Πράσινο Ταμείο”

Την Τετάρτη 11 Μαΐου 2022, εγκρίθηκαν από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», οι προτάσεις του Δήμου Αγίου Δημητρίου με ποσό ένταξης 59.520,00 ευρώ.

Σκοπός της δράσης «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.» είναι η ολοκλήρωση της εφαρμογής του σχεδίου πόλης και η δρομολόγηση για την απόκτηση των χαρακτηρισμένων κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου Αγίου Δημητρίου.

Αφορά σε:
1. Χώρους, για τους οποίους έχει αρθεί η ρυμοτομική απαλλοτρίωση δυνάμει δικαστικής απόφασης και εκκρεμεί η τροποποίηση του σχεδίου.
2. Χώρους, για τους οποίους έχει υποβληθεί αίτηση άρσης της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ή εκκρεμεί η έκδοση δικαστικής απόφασης περί άρσης.
3. Χώρους, για τους οποίους έχει αυτοδικαίως αρθεί η ρυμοτομική απαλλοτρίωση, αλλά δεν έχει κατατεθεί αίτηση για την τροποποίηση του σχεδίου.
4. Λοιπούς χώρους, που δεν εμπίπτουν στις παραπάνω περιπτώσεις.
Ο χρόνος εκπόνησης της δράσης υπολογίζεται στους 12 μήνες.