ΟΑΕΔ – Δημόσια πρόσκληση 4/2020 • Διευκρινήσεις προς τους ωφελούμενους

Διευκρινήσεις προς τους ωφελούμενους σχετικά με τον τρόπο υποβολής στο Δήμο Αγίου Δημητρίου όλων των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, σύμφωνα με τη δημοσιά πρόσκληση Νο 4/2020 και τα παραρτήματα IΙ&IIΙ του ΟΑΕΔ

Δείτε τη Δημόσια Πρόσκληση…ΕΔΩ.

Οι ωφελούμενοι οι οποίοι έχουν επιλεγεί προς τοποθέτηση στο Δήμο Αγίου Δημητρίου, σύμφωνα με την έκδοση σχετικού συστατικού σημειώματος από τον ΟΑΕΔ, καλούνται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, από την ημερομηνία υπόδειξής τους και την έκδοση σχετικού συστατικού σημειώματος από τον ΟΑΕΔ, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Αγίου Δημητρίου (dad-may@dad.gr ) ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Αγίου Δημητρίου, Αγίου Δημητρίου 55, Τ.Κ. 17343 Άγιος Δημήτριος , απευθύνοντάς την στην Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, στο Τμήμα Προσωπικού.

τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1) Αίτηση 
2) Συστατικό σημείωμα του ΟΑΕΔ.
3) Τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα ανά ειδικότητα τοποθέτησης, όπως περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 4/2020 του ΟΑΕΔ 
4) Τα δικαιολογητικά απόδειξης των τίτλων σπουδών καθώς και των πρόσθετων προσόντων όπως περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 4/2020 ΟΑΕΔ ώ).

Επίσης, θα αποστέλλονται από τον ωφελούμενο σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από πρωτότυπα έγγραφα:

α) Νομιμοποιητικό έγγραφο της ταυτότητάς του
β) Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ)
γ) Αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ)
δ) Αριθμός Μητρώου e-ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ/ΕΤΑΜ)
ε) Αριθμός τραπεζικού λογαριασμού IBAN, όπου ο ωφελούμενος να εμφανίζεται υποχρεωτικά ως πρώτος δικαιούχος.
στ) Υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 στην οποία ο ωφελούμενος να αναφέρει ότι: α) δεν έχει καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) δεν είναι υπόδικος που έχει παραπεμφθεί με ή κατ’ άλλον νόμιμο τρόπο (άρθρο 43 του ν.4319/2013) για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί, γ) δεν έχει στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, δ) ότι δεν τελεί υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις, ε) ότι δεν έχει απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση. Προκειμένου για ειδικότητες ΥΕ βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού, εξαιρούνται από το κώλυμα οι υποψήφιοι που έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί, έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρους (πατήστε εδώ για να την κατεβάσετε).

Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των ωφελούμενων υποβάλλονται ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά με συστημένη αλληλογραφία στο Δήμο Αγίου Δημητρίου σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων (χωρίς υποχρεωτική επικύρωση), που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων τους σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.4250/2014 (ΦΕΚ A 74 – 26.03.2014) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ).-