Ορισμός Αντιδημάρχων για την περίοδο από 1-9-2020 έως 31-8-2021

Με απόφασή της, η Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου, Μαρία Ανδρούτσου, ορίζει Αντιδημάρχους, που αναλαμβάνουν καθήκοντα από 1-9-2020 έως 31-8-2020 και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες, ως εξής:

Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Γαβαλά Άγγελο του Ιωάννου και του μεταβιβάζει:

1. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών των υπηρεσιακών μονάδων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
2. Την τέλεση πολιτικών γάμων.

Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Συρράκο Νικόλαο του Γρηγορίου και του μεταβιβάζει:

1. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών
των παρακάτω υπηρεσιακών μονάδων της Δ/νσης Περιβάλλοντος :
i. Τμήμα Καθαριότητας
ii. Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού – Μηχανολογικού
και του Ανεξάρτητου Γραφείου Πολιτικής Προστασίας
2. Tην τέλεση Πολιτικών Γάμων.

Αντιδήμαρχο Πρασίνου το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Αδαμόπουλο Αναστάσιο του Θεοδώρου και του μεταβιβάζει:

1. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών του Τμήματος Πρασίνου της Δ/νσης Περιβάλλοντος.
2. Την τέλεση Πολιτικών Γάμων.

Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Μέριμνας το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Μπέλλο Χαράλαμπο του Ηλία και του μεταβιβάζει:

1. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών του Τμήματος Υγείας & Πρόνοιας.
2. Την τέλεση Πολιτικών Γάμων.

Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Σοφιανόπουλο Αναστάσιο του Σταύρου και του μεταβιβάζει:

1. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών των παρακάτω υπηρεσιακών μονάδων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και των τμημάτων αυτής (πλην των αρμοδιοτήτων που αφορούν στη λειτουργία του Δημοτικού Κοιμητηρίου).
2. Την τέλεση Πολιτικών Γάμων.

Αντιδήμαρχο Ποιότητας Ζωής το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Διαβολίτση Σπήλιο του Παναγιώτη και του μεταβιβάζει:

1. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών του Τμήματος της Δημοτικής Αστυνομίας.
2. Την τέλεση Πολιτικών Γάμων.

Άμισθο Αντιδήμαρχο Κοινωνικού Φροντιστηρίου, Εθελοντισμού και Νέας Γενιάς το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Μπαντούνα Πάνο του Χρήστου και του μεταβιβάζει:

1. Την οργάνωση και το συντονισμό του Κοινωνικού Φροντιστηρίου, το συντονισμό των δράσεων εθελοντών και νέας γενιάς.
2. Την τέλεση Πολιτικών Γάμων.

Άμισθο Αντιδήμαρχο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων το Δημοτικό Σύμβουλο, Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης ΜΕΤΕΧΩ κ. Κουτσοβασίλη Βασίλειο του Ανάργυρου και του μεταβιβάζει:

1. Την παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.