Ορισμός Αντιδημάρχων για το έτος 2023

Αντιδήμαρχοι

Με την υπ’ αρ. πρ. 37824/27-12-2022 απόφαση της Δημάρχου Αγίου Δημητρίου, ορίζονται οι Αντιδήμαρχοι για το έτος 2023, με θητεία από1-1-2023 έως 31-12-2023, και με αρμοδιότητες που έχουν ως εξής:

Αδαμόπουλος Αναστάσιος • Αντιδήμαρχος Πρασίνου

Αρμοδιότητες

• Οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμός και έλεγχος όλων των λειτουργιών του Τμήματος
Πρασίνου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.
• Τέλεση Πολιτικών Γάμων.
Γαβαλάς Άγγελος • Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

Αρμοδιότητες

• Οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμός και έλεγχος όλων των λειτουργιών των υπηρεσιακών μονάδων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
• Τέλεση Πολιτικών Γάμων.
Διαβολίτσης Σπήλιος • Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής

Αρμοδιότητες

• Οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμός και έλεγχος όλων των λειτουργιών του Ανεξάρτητου Τμήματος της Δημοτικής Αστυνομίας.
• Τέλεση Πολιτικών Γάμων.
Καντζέλη Ελένη • Αντιδήμαρχος Εξυπηρέτησης Πολίτη και Ισότητας των Φύλων

Αρμοδιότητες

• Οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμός και έλεγχος όλων των λειτουργιών της Διεύθυνσης Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).
• Εποπτεία της λειτουργίας της ηλεκτρονικής πύλης καταγραφής προβλημάτων και αιτημάτων των πολιτών και της γραμμής δημότη.
• Σχεδιασμός και εποπτεία δράσεων και πολιτικών σχετικά με την Ισότητα των Φύλων.
• Τέλεση Πολιτικών Γάμων.
Κουτσοβασίλης Βασίλειος • Αντιδήμαρχος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Αρμοδιότητες

• Παρακολούθηση, συντονισμός και έλεγχος των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
• Τέλεση Πολιτικών Γάμων.
Παναγόπουλος Ιωάννης • Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών

Αρμοδιότητες

• Οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμός και έλεγχος όλων των λειτουργιών των υπηρεσιακών μονάδων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσίών και των τμημάτων αυτής (πλην των αρμοδιοτήτων που αφορούν στη λειτουργία του Δημοτικού Κοιμητηρίου.
• Εποπτεία και συντονισμό λειτουργίας του Ανεξάρτητου Γραφείου Μηχανογράφησης – Μηχανοργάνωσης.
• Τέλεση Πολιτικών Γάμων.
Σοφιανόπουλος Αναστάσιος • Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας

Αρμοδιότητες

• Οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμός και έλεγχος όλων των λειτουργιών του Τμήματος Υγείας & Πρόνοιας.
• Τέλεση Πολιτικών Γάμων.
Συρράκος Νικόλαος • Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας

Αρμοδιότητες

• Οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμός και έλεγχος όλων των λειτουργιών των παρακάτω υπηρεσιακών μονάδων της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος:
– Τμήμα Καθαριότητας
– Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού – Μηχανολογικό
και του Ανεξάρτητου Γραφείου Πολιτικής Προστασίας.
• Τέλεση Πολιτικών Γάμων.