Ορισμός Εντεταλμένης Δημοτικής Συμβούλου

Η Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου με τη με αρ. πρ. 35139/29-10-2019 απόφασή της ορίζει την Ελένη Χατζηδημητρίου ως Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλο σε θέματα που αφορούν την εποπτεία
και το συντονισμό της λειτουργίας του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Αγίου Δημητρίου.-