Ορίστηκαν οι νέοι αντιδήμαρχοι του δήμου Αγίου Δημητρίου

Δελτίο Τύπου

Ορίστηκαν από το Δήμαρχο Αγίου Δημητρίου Στέλιο Μαμαλάκη οι νέοι αντιδήμαρχοι. Η θητεία τους ξεκινάει σήμερα 03.01.2024 και λήγει στις  02.01.2025.

Με αφορμή την ανάληψη των καθηκόντων τους ο δήμαρχος Αγίου Δημητρίου δήλωσε: Εύχομαι στους συνεργάτες μου αντιδημάρχους που αναλαμβάνουν σήμερα καθήκοντα καλή αρχή! Με τις γνώσεις τους, την αρτιότητα τους και τη διάθεση για σκληρή δουλειά είμαι βέβαιος ότι θα συμβάλουν σημαντικά στην επίτευξη των στόχων μας για την αναβάθμιση της πόλης μας. Εύχομαι σε όλους καλή επιτυχία στα νέα τους καθήκοντα. Είμαι σίγουρος ότι θα ανταποκριθούν στις προσδοκίες μας και θα εργαστούν με αφοσίωση».

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση (ΑΔΑ: ΨΝ74Ω63-6ΔΖ) ορίζονται οι παρακάτω αντιδήμαρχοι στους οποίους μεταβιβάζονται και συγκεκριμένες αρμοδιότητες. Ειδικότερα η απόφαση του δημάρχου ορίζει:

 1. την κα Μαρία Αχουλιά Σκριβάνου του Δημητρίου, Αντιδήμαρχο Παιδείας με αντιμισθία και της μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 • την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών των παιδικών σταθμών, και της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (περιλαμβανομένων των Σχολικών Επιτροπών έως τη λύση τους).
 • την τέλεση Πολιτικών Γάμων.
 1. τον κ. Γεώργιο Κάππο του Παναγιώτη, Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών με αντιμισθία και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 • Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών των υπηρεσιακών μονάδων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών περιλαμβανομένου του Γραφείου Ηλεκτροφωτισμού του Τμήματος Ηλεκτροφωτισμού – Μηχανολογικού της Δ/νσης Περιβάλλοντος.
 • Την τέλεση πολιτικών γάμων.
 1. τον κ. Γεώργιο Ταμπακόπουλο του Κωνσταντίνου, Αντιδήμαρχο Εποπτείας Πόλης με αντιμισθία και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 • Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών του Ανεξάρτητου Τμήματος της Δημοτικής Αστυνομίας και του Ανεξάρτητου Γραφείου Πολιτικής Προστασίας.
 • Την τέλεση Πολιτικών Γάμων.
 1. την κα Ελένη Κοντόγγονα του Κυριάκου, Αντιδήμαρχο Διοίκησης με αντιμισθία και της μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 • Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών της Διοικητικής Υπηρεσίας του Δήμου πλην αυτών που άπτονται στην αρμοδιότητα του Γενικού Γραμματέα.
 • Την τέλεση Πολιτικών Γάμων.
 1. τον κ. Βασίλειο Ζαχαριά του Ιωάννη, Αντιδήμαρχο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Ψηφιακής Ανασυγκρότησης με αντιμισθία και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 • Την παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
 • Την εποπτεία της λειτουργίας των ηλεκτρονικών συστημάτων.
 • Την εποπτεία και συντονισμό της λειτουργίας του Ανεξάρτητου Γραφείου Μηχανογράφησης – Μηχανοργάνωσης.
 • Την τέλεση Πολιτικών Γάμων.
 1. τον κ. Ιωάννη – Μάριο Μπάντο του Νικολάου, Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών με αντιμισθία και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 • Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών των υπηρεσιακών μονάδων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και των τμημάτων αυτής (περιλαμβανομένων των αρμοδιοτήτων που αφορούν στη λειτουργία του Δημοτικού Κοιμητηρίου).
 • Την τέλεση Πολιτικών Γάμων.

 

 1. τον κ. Αθανάσιο Μπαμπάνα του Νικολάου, Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Μέριμνας με αντιμισθία και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 • Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών του Τμήματος Υγείας & Πρόνοιας.
 • Την τέλεση Πολιτικών Γάμων.
 1. τον κ. Κωνσταντίνο Κυριακάκη του Παντελή, Αντιδήμαρχο Καθαριότητας & Πρασίνου χωρίς αντιμισθία και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:
  • Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών των παρακάτω υπηρεσιακών μονάδων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος:

α) Τμήμα Καθαριότητας

β) Τμήμα Πρασίνου

γ) Γραφείο Μηχανολογικό (Οχημάτων – Εξοπλισμού) και Γραφείο Δημοτικής Συγκοινωνίας & Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής του Τμήματος Ηλεκτροφωτισμού – Μηχανολογικού της Δ/νσης Περιβάλλοντος.

 • Την τέλεση Πολιτικών Γάμων.
 1. τον κ. Ευάγγελο Μπούρη του Κωνσταντίνου, Αντιδήμαρχο Αθλητισμού & Παιδικών Κατασκηνώσεων χωρίς αντιμισθία και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 • Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών Αθλητισμού που αναλαμβάνει ο Δήμος εκ του καταργηθέντος ΝΠΔΔ αρμοδίου για τον Αθλητισμό πλέον των Παιδικών Κατασκηνώσεων του Δήμου.
 • Την τέλεση Πολιτικών Γάμων.
 1. την κα Αγγελική Σαραβελάκη του Νικολάου, Αντιδήμαρχο Πολιτισμού με αντιμισθία και της μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 • Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών Πολιτισμού που αναλαμβάνει ο Δήμος εκ του καταργηθέντος ΝΠΔΔ αρμοδίου για τον Πολιτισμό, πλέον θεμάτων Φιλοζωίας και Εθελοντισμού.
 • Την τέλεση Πολιτικών Γάμων.

Για τις παραπάνω αρμοδιότητες οι Αντιδήμαρχοι εξουσιοδοτούνται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών,  πιστοποιητικών, διοικητικών εγγράφων, την έκδοση αποφάσεων και την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. Επίσης υπογραμμίζεται ότι η ανάκληση του Αντιδημάρχου είναι δυνατή οποτεδήποτε, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.  Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων τις αρμοδιότητες αυτών ασκεί ο Δήμαρχος.

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Κάππος του Παναγιώτη που αναπληρώνει τον Δήμαρχο και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ιωάννη – Μάριο Μπάντο του Νικολάου. Οι άμισθοι αντιδήμαρχοι δεν δικαιούνται αντιμισθίας ή οποιασδήποτε άλλης οικονομικής απολαβής.