Πίνακας προσληφθέντων/εισών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών

Το Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Αγίου Δημητρίου ανακοινώνει τον τελικό πίνακα προσληφθέντων/εισών με σύμβαση ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών για περιορισμό της διάδοσης του COVID-19, σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 24168/04-09-2020 ανακοίνωση (ΑΔΑ: ΨΩΕ3Ω63-79Π).-