Πίνακες κατάταξης και απορριπτέων της ανακοίνωσης πρόσληψης 5 ατόμων ΙΔΟΧ για 8 μήνες (ΣΟΧ1Α/2022)

Προσλήψεις προσωπικού

Το Τμήμα Προσωπικού του Δήμου Αγίου Δημητρίου, μετά την αξιολόγηση των σχετικών αιτήσεων, ανακοινώνει τους πίνακες κατάταξης και απορριπτέων της ανακοίνωσης πρόσληψης 5 ατόμων ΙΔΟΧ για 8 μήνες (ΣΟΧ1Α/2022) και συγκερκιμένα:

1. Τον με αριθμ. πρωτ. 22124/26-07-2022(ΑΔΑ:9ΤΛΒΩ63-ΦΕΟ) Πίνακα Κατάταξης και Βαθμολογίας ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, κωδ-101).

2. Τον με αριθμ. πρωτ. 22122/26-07-2022 (ΑΔΑ:9Χ1ΜΩ63-Δ32) Πίνακα Κατάταξης και Βαθμολογίας (ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -κωδ 102).

3. Τον με αριθμ. πρωτ. 22120/26-07-2022 (ΑΔΑ:6ΞΙ9Ω63-Ε8Β) Πίνακα Κατάταξης και Βαθμολογίας (ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, κωδ-103).

4. Τον με αριθμ. πρωτ. 22119/26-07-2022 (ΑΔΑ:6ΧΕΜΩ63-ΗΨΔ) Πίνακα Κατάταξης και Βαθμολογίας (ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ, -κωδ-104).

5. Τον με αριθμ. πρωτ. 22117/26-07-2022(ΑΔΑ:6ΡΣΙΩ63-ΞΧΞ) Πίνακα Απορριπτέων ((ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -κωδ 102).

6. Τον με αριθμ. πρωτ. 22116//26-07-2022 (ΑΔΑ:9ΥΧ5Ω63-9Φ4) Πίνακα Απορριπτέων (ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, κωδ-103).

7. Τον με αριθμ. πρωτ.22113//26-07-2022 (ΑΔΑ:ΨΓΒΑΩ63-1ΒΩ) Πίνακα Απορριπτέων (ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ, -κωδ-104).

► Η υποβολή ενστάσεων προς τον ΑΣΕΠ θα γίνεται από 27/7/2022 έως και 5/8/2022.