Πίνακες κατάταξης και απορριπτέων της ανακοίνωσης πρόσληψης καθαριστών/ριών των σχολικών μονάδων του Δήμου

Προσλήψεις προσωπικού

Το Τμήμα Προσωπικού του Δήμου Αγίου Δημητρίου, μετά την αξιολόγηση των σχετικών αιτήσεων, ανακοινώνει τους πίνακες κατάταξης και απορριπτέων της ανακοίνωσης πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων (45 ατόμων) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 24603/23-08-2022 (ΑΔΑ:6ΛΟΝΩ63-8ΟΑ)
2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ/ΕΙΣΩΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 24602/23-08-2022 (ΑΔΑ:ΡΠΖ6Ω63-Τ0Θ)

Οι υποψήφιοι/ες έχουν δικαίωμα ένστασης ατελώς στην ηλεκτρονική διεύθυνση dad-may@dad.gr, από24-8-2022 έως και 25-8-2022.