Πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της με αριθμ. Σ.Μ.Ε. 1/2022 ανακοίνωσης του ΟΠΑΠ

Προσλήψεις προσωπικού

Ο ΟΠΑΠ ανακοινώνει τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της με αριθμ. Σ.Μ.Ε. 1/2022 ανακοίνωσης σχετικά με τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου είκοσι τριών ατόμων.