Προκήρυξη του ΑΣΕΠ για πρόσληψη προσωπικού στους ΟΤΑ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Προκήρυξη του ΑΣΕΠ για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 2.909 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού της χώρας.-