Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών, για την παροχή λογιστικών υπηρεσιών στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Αγίου Δημητρίου

Οι Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αγίου Δημητρίου απευθύνουν πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών, για την παροχή λογιστικών υπηρεσιών στα Νομικά Πρόσωπα από λογιστικό γραφείο, για το έτος 2022.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους, μέχρι την Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 13:00, στα γραφείο των Σχολικών Επιτροπών, οδός Ξενοφώντος 10, 2ος όροφος, τηλ.:2109712955.