Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την προμήθεια “Υλικών υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού και εμβολίων”

Προμήθειες και έργα

Με την υπ. αριθ. πρωτ. 25996/ 11-10-2021 Απόφαση Δημάρχου, εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας / προμήθειας «Υλικά υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού και
εμβολίων για τον Δήμο και το ΝΠΔΔ ( Ο.Π.Α.Π)» με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να αποστείλουν σχετική προσφορά μέχρι την Τρίτη  26/10/2021.