Πρόσληψη 23 ατόμων για την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος

Προσλήψεις προσωπικού

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 23 ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.
► Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα ημερών (υπολογιζομένων ημερολογιακά) και ξεκινάει την Πέμπτη 13-7-2023.