Πρόσληψη προσωπικού από την Ο.ΣΥ. Α.Ε.

Η Ο.ΣΥ. Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 182 ατόμων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας της εταιρείας.-