Πρόσληψη προσωπικού από τον ΟΠΚΑΠ

Ο ΟΠΚΑΠ ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέγιστης διάρκειας δύο μηνών.

Oι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail: opkap@dad.gr απευθύνοντας την στη Διεύθυνση Παιδείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας – Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών – Γραφείο Διοικητικού, υπόψη κκ Δημολά Ε. και Κωνσταντίνου Αικ. (τηλ. επικοινωνίας: 2132007713-712).
► Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από Δευτέρα 24-10-2022 έως τη Δευτέρα 31-10-2022 και ώρα 10:00.