Πρόσληψη προσωπικού από τον ΟΠΚΑΠ

Τμήμα Αθλητισμού

Ο Οργανισμός Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Προστασίας ανακοινώνει την «Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέγιστης διάρκειας δύο μηνών για τη στελέχωση του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Αγίου Δημητρίου, για το έτος 2022».

Oι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail opkap@dad.gr, απευθύνοντας την στη Διεύθυνση Παιδείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας – Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών – Γραφείο Διοικητικού, υπόψη κ. Δημολά Ε. και Κωνσταντίνου Αικ., (τηλ. επικοινωνίας: 2132007713-712).
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από Τρίτη 6-12-2022 έως την Παρασκευή 9-12-2022,ώρα 12:00 μμ.