Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών

Η Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου ανακοινώνει την πρόσληψη 91 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 4 μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών – πρόσκαιρων αναγκών.

Oι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: dad-may@dad.gr.

Η Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, που θα αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, θα πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 5-9-2020 έως και 8-9-2020, ώρα 12:00 το μεσημέρι.
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που αναγράφεται στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.-