Ρύθμιση οφειλών τρίτων προς Δήμους – Αναβίωση ρυθμίσεων 100 δόσεων (άρθρο 90 Ν.5036/23)

Οικονομική Υπηρεσία

Με τις παρ.1 έως 6 του άρθρου 90 του ν.5036/23, θεσπίζεται νέα ρύθμιση οφειλών προς δήμους, που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες µετά την 1η-11-2021 και έως την 1η.2.2023, σε τριάντα έξι (36) ή εβδομήντα δύο (72) δόσεις για μερικώς συνεπείς δημότες, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που τίθενται στο άρθρο.


► Οι αιτήσεις των οφειλετών για υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλονται προς τον οικείο δήµο από την έναρξη ισχύος του ν.5036/23 και µέχρι την 30ή-6-2023, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση dad-may@dad.gr.

Προϋποθέσεις

► Ληξιπρόθεσμες ή αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες οφειλές στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Αγίου Δημητρίου μετά την 1η-11-2021 και έως 1η-2-2023.

 Δικαιολογητικά

Αίτηση (κατεβάστε την → ΕΔΩ)
Εκκαθαριστικά τελευταίας πενταετίας (2018-2022).
• Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου περί μη αμετάκλητης καταδίκης για φοροδιαφυγή ή  λαθρεμπορία.