Εγγραφή – Μεταδημότευση

ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ – ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ

Τηλ.: 213 200 7717 -718- 719
E-mail: dimotologio@dad.gr

Εγγραφή στα Δημοτολόγια

Για την αρχική εγγραφή στα Δημοτολόγια απαιτούνται:

 • Αρχική Εγγραφή Άνδρα

• Αίτηση
• Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναφέρεται ότι δεν υπάρχει εγγραφή του σε κανένα Δημοτολόγιο του Κράτους
• Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως
• Πιστοποιητικό γεννήσεως από Μητρώα Αρρένων ή απόφαση Νομαρχίας για την εγγραφή του ως αδήλωτος.
• Ληξιαρχική πράξη γάμου (όταν είναι έγγαμος)
• Ληξιαρχικές πράξεις τέκνων (όταν υπάρχουν)

 • Αρχική Εγγραφή Γυναίκας

• Αίτηση εγγραφής
• Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως
• Πιστοποιητικό γεννήσεως πατρός από τα μητρώα αρρένων
• Ληξιαρχική πράξη γάμου (όταν είναι έγγαμη)
• Ληξιαρχική πράξη γάμου γονέων
• Ληξιαρχική πράξη διαζυγίου (όταν υπάρχει διαζύγιο)
• Απόφαση δικαστηρίου για την επιμέλεια των τέκνων (όταν υπάρχει διαζύγιο)
• Βεβαίωση τελεσιδικίας από το Πρωτοδικείο (όταν υπάρχει διαζύγιο)
• Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται ότι δεν υπάρχει εγγραφή της σε κανένα Δημοτολόγιο του Κράτους

 • Εγγραφή από μεταδημότευση

Απαιτούνται αίτηση ενδιαφερομένου, ληξιαρχική πράξη γάμου, πιστοποιητικό γέννησης ή οικογενειακής κατάστασης (εάν είναι έγγαμος) και βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.

 • Μεταδημότευση ενός συζύγου
  Απαιτούνται αίτηση ενδιαφερομένου, πιστοποιητικό γέννησης ή οικογενειακής κατάστασης (εάν είναι έγγαμος/η), ληξιαρχική πράξη γάμου, ληξιαρχική πράξη γέννησης των παιδιών (όταν υπάρχουν) και βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.
 • Εγγραφή ενηλίκου σε δημοτολόγιο όταν είναι γραμμένος μόνο στα μητρώα αρρένων
  Απαιτούνται αίτηση ενδιαφερομένου, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμένος/η στο Δημοτολόγιο άλλου Δήμου, πιστοποιητικό Μητρώου Αρρένων, ληξιαρχική πράξη γέννησης που να έχει συνταχθεί σε 90 ημέρες από τη γέννηση, ληξιαρχική πράξη γάμου των γονέων του, ληξιαρχική πράξη γάμου δική του, εάν είναι παντρεμένος, ληξιαρχικές πράξεις τέκνων (όταν υπάρχουν).
 • Eγγραφή ομογενών ποντιακής καταγωγής από χώρες της πρώην ΕΣΣΔ
  Απαιτούνται αίτηση ενδιαφερόμενου, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμένος στο Δημοτολόγιο άλλου Δήμου, απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, η οποία καθορίζει την απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας, ληξιαρχική πράξη γέννησης καταχωρημένη στο ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών, ληξιαρχική πράξη γάμου (εάν υπάρχει), καταχωρημένη στο ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών.Όσοι αποκτούν Ελληνική ιθαγένεια με βάση το άρθρο 1 Ν.2790/2000 αντί για τις προαναφερόμενες ληξιαρχικές πράξεις γέννησης και γάμου χρειάζονται πρακτικό ορκωμοσίας, πιστοποιητικό γέννησης (επίσημη μετάφραση) και πιστοποιητικό γάμου (επίσημη μετάφραση).
 • Εγγραφή Αλλοδαπών που αποκτούν την Ελληνική Ιθαγένεια με Πολιτογράφηση
  Απαιτούνται αίτηση ενδιαφερόμενου, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμένος στο Δημοτολόγιο άλλου Δήμου, απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, πρακτικό ορκωμοσίας Περιφέρειας ή Νομαρχίας, πιστοποιητικό γέννησης του ενδιαφερομένου, ξενόγλωσσο και μεταφρασμένο με τις ανάλογες σφραγίδες, ληξιαρχική πράξη γάμου ξενόγλωσση και μεταφρασμένη με τις ανάλογες σφραγίδες, αν έχει τελεστεί στο εξωτερικό, ληξιαρχικές πράξεις γέννησης παιδιών, ξενόγλωσσες και μεταφρασμένες με τις ανάλογες σφραγίδες, αν έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό, δηλωτικό αναγνώρισης εξώγαμου τέκνου σε περίπτωση που υπάρχει και για τους άνδρες, απόφαση Νομάρχη για εγγραφή στα Μητρώα Αρρένων.
  • Δήλωση γάμου στα Δημοτολόγια
   Απαιτούνται αίτηση του ενδιαφερομένου και ληξιαρχική πράξη γάμου. (Αίτηση)
  • Διαγραφή από τα δημοτολόγια λόγω μεταδημότευσης
   Απαιτούνται αίτηση του ενδιαφερομένου και απόφαση εγγραφής στον άλλο Δήμο. (Αίτηση)
  • Διαγραφή από τα δημοτολόγια λόγω διαζυγίου
   Απαιτούνται αίτηση και ληξιαρχική πράξη γάμου με στοιχεία διαζυγίου. (Αίτηση)
  • Διαγραφή από τα δημοτολόγια λόγω θανάτου
   Απαιτούνται αίτηση και ληξιαρχική πράξη θανάτου. (Αίτηση)