Συγκρότηση Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης

Με την υπ’ αρ. 267/30-10-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, συγκροτήθηκε η Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης, που απαρτίζεται από 26 εκπροσώπους φορέων και 9 πολίτες (δημότες) της Περιφέρειας Αττικής.-