Σύνδεσμος Προστασίας Παιδιών & ΑμεΑ

Κοινωνική Υπηρεσία
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ
ΤΟ «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ
ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΑ»

Ο Σύνδεσμος Προστασίας Παιδιών και ΑμΕΑ, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης “Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Νοητική Υστέρηση: Παροχή Υπηρεσιών Ημερήσιας φροντίδας, Παραμονής και Δικτύωσης για Άτομα με Νοητική Υστέρηση με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002074, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 9 (Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και διακρίσεων – Διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής)”, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, του Ε.Π. Αττικής 2014-2020, προσκαλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες να καταθέσουν ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.

► Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν την αίτηση συμμετοχής, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρα 8:00’έως 15:00’:
α. Στα γραφεία του Συνδέσμου Προστασίας Παιδιών και ΑμΕΑ (Β. Μελά 1, 155 62, Χολαργός Αττικής)
β. Είτε εναλλακτικά, μέσω courier ή ταχυδρομείου.

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων είναι η 30/09/2022, ώρα 15:00.