Σύνδεσμος Προστασίας Παιδιών & ΑμεΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ 
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΠΡΑΞΗΣ: «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΕΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (ΣΥΔ) “ΣΤΗΡΙΞΗ” ΣΤΟ ΧΟΛΑΡΓΟ»

Ο Σύνδεσμος Προστασίας Παιδιών και ΑμΕΑ, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης που περιλαμβάνει τα παρακάτω Υποέργα:

► Υποέργο (1) «Επιχορήγηση Λειτουργίας Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ΣΥΔ – ΣΤΗΡΙΞΗ 8 στο Χολαργό, οκτώ (8) ατόμων με Νοητική Υστέρηση» της Πράξης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΕΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (ΣΥΔ) ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ ΧΟΛΑΡΓΟ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069617.
► Υποέργο (2) «Επιχορήγηση Λειτουργίας Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ΣΥΔ – ΣΤΗΡΙΞΗ 7 στο Χολαργό, τεσσάρων (4) ατόμων με Νοητική Υστέρηση» της Πράξης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΕΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (ΣΥΔ) ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ ΧΟΛΑΡΓΟ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069617.

προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δύνανται να υπαχθούν στο πρόγραμμα άτομα με νοητική υστέρηση άνω των 18 ετών. Σημειώνεται ότι οι θέσεις των δυνητικά ωφελούμενων θα καλυφθούν σύμφωνα με τη μοριοδότηση που θα προκύψει βάσει της βαθμολογικής κλίμακας των κριτηρίων επιλογής, όπως αυτά ορίζονται στη σχετική παράγραφο της Πρόσκλησης. 
Η παροχή των υπηρεσιών προβλέπεται να διαρκέσει μέχρι 31/12/2023.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την Αίτηση συμμετοχής, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθημερινά από Δευτέρα – Παρασκευή και 08:00’ – 15:00’:
α. Στα γραφεία του Συνδέσμου Προστασίας Παιδιών και ΑμΕΑ (Β. Μελά 1, Χολαργός)
β. Είτε εναλλακτικά, μέσω courier ή ταχυδρομείου
Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων είναι η 15/06/2022 στις 14:30 μ.μ