Διαγωνισμός για την ανάθεση της σύνταξης «Επιχειρησιακού σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.»

Προμήθειες και έργα

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου ανακοινώνει τη διενέργεια διαγωνισμού για την ανάθεση της σύνταξης «Επιχειρησιακού σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.».

► Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16. Συστημικός αριθμός: 192117.

► Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τετάρτη 17-05-2023 και ώρα 15:00.