Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός κάτω των ορίων: Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων

Ενημερωτικό Δελτίο

Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 08/05/2024 και ώρα 15:0015.  Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr)

24PROC014637977 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ_ΟΠΑΠ_ΟΠΚΑΠ_2024-1 Signed