Οι Δείκτες Βιώσιμης Ανάπτυξης του Δήμου Αγίου Δημητρίου

Βιώσιμη ανάπτυξη

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου, σταθερά προσηλωμένος στην επιτυχή εφαρμογή των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ), δημοσιεύει τον κατάλογο των δημοτικών δεικτών παρακολούθησης της προόδου υλοποίησης των ΣΒΑ για την περίοδο 2020-2021. Ο Δήμος, ήδη από το 2016, παρακολουθεί ποσοτικά και ποιοτικά την πορεία του προς την βιώσιμη ανάπτυξη μέσα από τις ετήσιες εκθέσεις απολογισμού. Μάλιστα, για την περίοδο 2020-2021, έχει προχωρήσει στην εκπόνηση μιας Εθελοντικής Τοπικής Ανασκόπησης (Voluntary Local Review), η οποία πρόκειται να υποβληθεί σε ειδική πλατφόρμα των Ηνωμένων Εθνών και αποτυπώνει το σύνολο των δημοτικών μέτρων πολιτικής που έχουν υιοθετηθεί, προκειμένου να εφαρμοστούν, με ισόρροπο και ολοκληρωμένο τρόπο, οι ΣΒΑ.

Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη σημασία αποκτά για το Δήμο Αγίου Δημητρίου, η αξιόπιστη ποσοτική παρακολούθηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων που επιφέρουν οι πολιτικές για τη βιώσιμη ανάπτυξη στο σύνολο της τοπικής κοινωνίας. Προς την κατεύθυνση αυτή, η Δημοτική Αρχή υιοθέτησε ένα σύνολο δεικτών, με τους οποίους παρακολουθείται η πρόοδος εφαρμογής των ΣΒΑ κατά τα επόμενα έτη. Οι εν λόγω δείκτες, οι οποίοι θα επικαιροποιούνται και θα προσαρμόζονται κάθε έτος, ανάλογα με τις εξελίξεις σε επιμέρους πολιτικές προτεραιότητες και τα διαθέσιμα στατιστικά δεδομένα, έχουν επιλεγεί τόσο από το σύνολο των 232 υιοθετηθέντων από τον ΟΗΕ σχετικών δεικτών, όσο και από το αντίστοιχο πλαίσιο απολογισμού των Δημοτικών Αρχών.

Δείτε του Δείκτες Βιώσιμης Ανάπτυξης 2020-2021  ΕΔΩ