Περιβάλλον

Η προστασία και η ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος, ιδίως μέσα στον πυκνοδομημένο, βεβαρημένο αστικό χώρο αποτελεί ζωτική προτεραιότητα για το Δήμο Αγίου Δημητρίου που φροντίζει να δημιουργεί και να αναδεικνύει τις «πράσινες» πλευρές της πόλης.

Βασικοί πυλώνες της Βιώσιμης πόλης αποτελούν

  • Η προστασία του περιβάλλοντος
  • Η ανάπτυξη “πράσινων” στρατηγικών αστικής διαχείρισης στοιχεία, και τα δυο ζωτικής σημασίας τόσο για την οικονομική βιωσιμότητα της πόλης του Αγίου Δημητρίου, όσο και για την ανταγωνιστικότητά της.

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου αντιμετωπίζει το περιβάλλον της πόλης ως αστικό οικοσύστημα λαμβάνοντας υπόψη συνολικά τις ιδιαιτερότητες της πόλης, τους ανθρώπους, τα φυτά, τα ζώα και τον αέρα. Η αναζήτηση των συστατικών της βιώσιμης πόλης χρειάζεται ειδική, σαφή και εξειδικευμένη γνώση η οποία αποκτάται καθημερινά μέσα από τη σύναψη ισχυρών συνεργασιών για το περιβάλλον και την ανάπτυξη διαλόγου με ειδικούς και επιστήμονες του χώρου.