Πρόσληψη 2 ατόμων (ΙΔΟΧ)(Επιστημονικού-Ειδικού Συμβούλου) από το Δήμο Αγίου Δημητρίου

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, δύο ατόμων μίας (1) θέσης Επιστημονικού Συνεργάτη και μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου. Οι ενδιαφερόμενες/οι που επιθυμούν να προσληφθούν στις ανωτέρω θέσεις, με τους όρους που αναφέρονται στην ανακοίνωση, καλούνται να υποβάλλουν την αίτησή τους μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Γνωστοποίηση δικαιολογητικά, απευθύνοντας την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών – Γραφείο Προσωπικού, αρμόδια υπάλληλος Καπετανάκου Σταυρονίκη (τηλ. Επικοινωνίας: 2132007752) εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας στον τύπο, ως εξής:

  • Ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: protocol@dad.gr
  • Αυτοπροσώπως στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Δήμου στον 3ο όροφο στην ακόλουθη διεύθυνση: Αγίου Δημητρίου 55, Τ.Κ. 17343, Άγιος Δημήτριος

► Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων: Σάββατο  3-2-2024

► Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων:  Τετάρτη 7-2-2024