Επιτροπές Δημοτικού Συμβουλίου

Το Δημοτικό Συμβούλιο, με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του, μπορεί να συγκροτεί επιτροπές για την επεξεργασία και εισήγηση θεμάτων της αρμοδιότητάς του.

Στις επιτροπές προεδρεύει Δημοτικός Σύμβουλος που ορίζεται με την απόφαση της συγκρότησης. Σε αυτές μετέχουν σύμβουλοι που προτείνονται από όλες τις δημοτικές παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου, υπάλληλοι της αρμόδιας διεύθυνσης του Δήμου, καθώς και ιδιώτες εμπειρογνώμονες στα θέματα της επιτροπής και εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων της περιοχής.-

Ποιες είναι
 Επιτροπή Υγείας και Πρόνοιας
 Επιτροπή Τεχνικού Προγράμματος
 Επιτροπή Συγκοινωνίας και Κυκλοφοριακού
 Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος (Καθαριότητα – Πράσινο – Κοιμητήριο)
 Επιτροπή Νεολαίας
 Επιτροπή Ισότητας
 Επιτροπή Τοπικής Ανάπτυξης

Ανακοινώσεις